• ŚWIĘTA MAJOWE

     • Przed nami majowe dni świąteczne: 1 maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

      Tegoroczne szkolne uroczystości z powodu pandemii nie odbywają się, ale pragniemy w inny sposób przybliżyć szczególnie ważne w historii Polski święta, które nierozerwalnie łączą się z naszym poczuciem tożsamości i przynależności do narodu polskiego oraz niosą nadzieję.

      Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji, która pozwoli przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta majowe.

     • 22 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI - „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

     • Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. To hasło ma nam przypominać, że każdy z nas może dbać o środowisko.

      Nasze codzienne przyzwyczajenia mają wpływ na zmiany klimatu.

      Nauczyciele świetlicy pragną zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do świętowania Dnia Ziemi i dbania o naszą Planetę :-)

       

     • "WSZYSTKO JEST TEMATEM" - rozstrzygnięcie międzyszkolnego etapu konkursu pod patronatem Wójta Gminy Gorzkowice

     •  

       

       

       

      Czy poezja jest pla…plagiatem myśli?

      Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy konkursu poetyckiego skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych znajdujących się w rejonie  Gorzkowic.

      W nietypowych okolicznościach, spowodowanych pandemią, odbył się cykliczny konkurs organizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o tematyce dowolnej.

                 Cele konkursu :

      1. Podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i w życiu.
      2. Pobudzenie wrażliwości poetyckiej.
      3. Odkrywanie młodych talentów.
      4. Popularyzacja twórczości literackiej.
      5. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami.

      Do konkursu zgłoszone zostały  wiersze uczestników ze szkół w : Krzemieniewicach, Gorzędowie, Gościnnej, Trzepnicy i Gorzkowicach.

      Komisja w składzie:

      p. Renata Kluczyńska – Musiał – przewodnicząca

      p. Anna Maniecka

      p. Lidia Słodkowicz

      p. Ewa Rakowska – Kister

      przyznała:

       

      I miejsce ex aequo

      SP Gorzkowice        - Natalia Tomala kl. 7c     - „Spojrzenie falującego lustra”

      SP Gościnna             – Marlena Olczyk kl. 8     -„Pandemia”

      II miejsce ex aequo

      SP Gościnna             - Paulina Szadkowska kl. 8-„Wiosna”

      SP Trzepnica            - Amelia Leśniewska kl. 7  -„Tęskno mi” , „Czekam”

      III miejsce ex aequo

      SP Gorzkowice         – Marek Krzemień” kl. 7a –„ Korona- wirus (COVID 19)

       SP Krzemieniewice  -Ewelina Hamczyk kl. 8   - „Oblicza przyjaźni”

      SP Trzepnica             - Michał Pełka kl. 7          - „Miłość”

      SP  Gorzkowice        - Oliwia Walczak kl. 7d    - „Brak internetu”

      Wyróżnienia

      SP Gorzkowice        - Paulina Wrońska kl. 8a   - „Słoneczne chwile”

      SP Gorzkowice        - Anna Gałązka      kl. 8c   - „Wiosna”

      SP Gorzędów           - Magdalena Kałka kl. 7    - „Symptom życia”

      SP Gorzędów           - Patrycja Sikora     kl. 7    - „Wiosenne zmiany”

      SP Gorzędów           - Wiktoria Krajewska kl. 7 – „Do przyjaciela”

       

      Członkowie jury w ten sposób motywowali przyznanie nagród i wyróżnień:

               Otaczająca nas nienaturalna rzeczywistość związana z obowiązkiem dystansowania społecznego i przebywaniem w „izolacji” nie zniechęciła młodzieży szkolnej do zmagań poetyckich również w tegorocznym konkursie „Wszystko jest tematem”.

             Być może ta sytuacja pozwoliła znaleźć czas na uwolnienie myśli, żeby w praktyczny sposób przelać wewnętrzne przemyślenia na karty papieru.

      Tematyka wierszy konkursowych podkreśla przede wszystkim wrażliwość młodych – aczkolwiek dojrzałych emocjonalnie poetów.

            Za pośrednictwem wypowiedzi opisali oni swoje subiektywne spostrzeżenia otaczającego świata i różnych stanów emocjonalnych.

             Wszyscy laureaci konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością w  tworzeniu poezji, która, mamy nadzieję, w dalszym ciągu będzie  się rozwijała.

       

                 Młodym poetom serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że ten konkurs rozpocznie serię sukcesów poetyckich, bo, analizując dzieła naszych twórców, z całą pewnością można odnieść wrażenie, że ujawniają głęboką wrażliwość płynącą z ich serc. Przeglądając się w tafli falującego lustra potrafią analizować otaczającą ich rzeczywistość, wykazują się empatią, nie boją się marzyć, a także zajrzeć w zakamarki duszy. Wielu artystom nie jest obojętny czas pandemii, czego wyrazem są piękne wiersze. Na szczęście młodzi poeci udowodnili, że poezja jest pla…plagiatem myśli i wyrazili nadzieję, że z przyjściem wiosny zmieni się ten trudny czas.

       

      Wszyscy nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu oraz dyrektorzy szkół, otrzymają podziękowania za promowanie poezji.

      Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Gorzkowice- Pana Alojzego Włodarczyka, wkrótce zostaną dostarczone laureatom.

      Wiersze opublikujemy na stronie szkoły- www.spgorzkowice.pl

       

      Organizatorzy konkursu: p. Justyna Święcicka,  p. Małgorzata Szulc

     • PODSUMOWANIE PROJEKTU "KROK DALEJ - ROZWÓJ EDUKACJI CYFROWEJ W GMINIE GORZKOWICE"

     •  

      Projekt: „ Krok dalej – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa XI-Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.I -Wysoka jakość edukacji.

      Projekt pt.: "Krok dalej - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Gorzkowice" był realizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki takim działaniom nasza placówka pozyskała komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, kamerę oraz routery.

      Celem projektu było:

      1.rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów  ze specjalnymi      potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych

      2.tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, specjalistycznych

      3.doposażenie szkół, w tym pracowni w pomoce dydaktyczne, sprzęt do realizacji zaplanowanych form wsparcia 

      4.podniesienie kwalifikacji  i kompetencji nauczycieli.

      Zgodnie z procedurami  przeprowadzona była  rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe, w wymiarze 15 godzin w ciągu trwania  semestru.

       Poprzez cały okres realizowania projektu w naszej szkole podstawowej odbyły się  następujące zajęcia:

      1. Koło zainteresowań z języka niemieckiego - "Ich mag Deutsch"

      2. Koło matematyczne - "Twój Pitagoras"

      3. Zajecia rozwijające język angielski - "Mały Poliglota"

      4. Koło matematyczne - "Magia Matematyki"

      5. Zajęcia rozwijające - "Młody Poliglota"

      6. Koło zainteresowań  - "Mały Informatyk"

      7. Koło z przedsiębiorczości  - "Młody Ekonomista"

      8. Zajęcia z zakresu  doradztwa zawodowego

      Odnośnie punktu pierwszego - Koła Zainteresowań z Języka Niemieckiego uczniowie poznali słownictwo z zakresu: ja i moja rodzina, cechy charakteru, zwroty grzecznościowe, czas wolny, wyposażenie domu, określenie położenia przedmiotów, liczby, produkty spożywcze i zakupy. Nabyli również umiejętności prowadzenia prostej rozmowy, opowiadania, zadawania pytań w języku niemieckim, rozumieli komunikaty. Rozwijali umiejętność komunikowania się oraz pracy w zespole.

      Zajęcia z Koła Matematycznego polegały na doskonaleniu umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłychi i dziesiętnych poprzez gry i zabawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Uczniowie nauczyli się współpracować w grupie, kreatywności oraz szacować wyniki. Ćwiczyli umiejętność uczenia się. Zastosowana była metoda eksperymentu czyli nauka poprzez zabawę.

      "Mały poliglota"  - Zajęcia Rozwijające Język Angielski  u uczniów poprzez ćwiczenie sprawności językowej, umiejętności słuchania, przygotowania do egzaminu i  poszerzaniu słownictwa. Uczestnicy zajęć posługiwali się zasobem środków językowych w zakresie tematów zawartych w podstawie programowej dla 2 etapu edukacyjnego. Tworzyli krótkie, logiczne wypowiedzi ustne i pisemne. Przetwarzali teksty ustnie i pisemnie.

      Kolejne Zajęcia Matematyczne rozwijały u uczniów zainteresowanie matematyką w szerszym znaczeniu tzn. doskonalili podzielności liczb, pierwiastki, własności potęgowania, rozwiązywali równania z jedną niewiadomą, obliczali pola i objętości  graniastosłupów prostych, ostrosłupów prawidłowych. Ćwiczyli również elementy kombinatoryki i  rachuneku prawdopodobieństwa. Realizowali własne pomysły przy rozwiązywaniu zadań. Byli kreatywni i myśleli innowacyjnie.

       "Młody Poliglota" - Zajęcia Rozwijające,  które polegały na poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy w ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie czytali teksty ze zrozumieniem, powtarzali znajomość środków językowych. Ćwiczyli redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnej, a także sprawne komunikowanie się w języku angielskim. Rozpoznawali podstawowe struktury gramatyczne.

      "Mały Informatyk"  - Zajęcia polegające na poznawaniu różnych technik komputerowych. Uczniowie pracowali na nowoczesnym sprzęcie komputerowym. Poznali zagadnienia z zakresu: Power Point, Logomocja, obsługa programów graficznych, zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas zajęć uczyli się również obsługiwania poczty elektronicznej, tworzyli własne, autorskie prezentacje.

      Koło z Przedsiębiorczości  - "Młody Ekonomista" czyli uczenie się zarządzania własnym gospodarstwem domowym, dbania o swoje prawa, odkrywania i rozwijania indywidualnych kwalifikacji zawodowych, nabywania umiejętności dokonania wyboru własnego zawodu. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli kreatywność, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Powinni również znać wartość pieniądza i zjawisko inflacji.

      Ostatni rodzaj zajęć z projektu "Krok Dalej" to poznanie wiedzy  z zakresu doradztwa zawodowego. Uczniowie określali swoje mocne i słabe strony, swoje pasje i zainteresowania. Tworzyli i przedstawiali autorskie prezentacje. Poznali specyfiki różnych zawodów, a także swoje uwarunkowania rodzinne. Zostali zapoznani z perspektywami dalszego kształcenia w określonym kierunku bądź podjęcia pracy w odniesieniu do aktywnej sytuacji na rynku pracy. Rozpatrywany był również wybór szkoły średniej, zawodu a niepełnosprawność ucznia - czyli osoby z ograniczeniami uczyły się ukierunkowania swoich predyspozycji oraz planowania własnej kariery.

      Wniosek współfinansowany był w ramach działania XI. 1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1. 2 Kształcenie ogólne  -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

       

     • „WSZYSTKO JEST TEMATEM”- ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU POD PATRONATEM WÓJTA GMINY GORZKOWICE

     •            Czy poezja jest pla…plagiatem myśli? Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy konkursu poetyckiego skierowanego do uczniów klas siódmych  i ósmych. Etap szkolny był eliminacją do Międzyszkolnego Konkursu „Wszystko jest tematem” pod patronatem Wójta Gminy Gorzkowice.

                   Jury w składzie:

      p. Renata Kluczyńska- Musiał - przewodnicząca

      p. Anna Maniecka                    - członek

      p. Ewa Rakowska- Kister        - członek

      p. Lidia Słodkowicz                 - członek

      nagrodziło następujące wiersze:

       

      I miejsce- Spojrzenie falującego lustra - autorka: Natalia Tomala    kl. 7c
      II miejsce- Korona-wirus (COVID 19)  - autor:    Marek Krzemień  kl.7a
      III miejsce- Brak internetu                    - autorka: Oliwia Walczak  kl.7d
                       - Słoneczne chwile              - autorka: Paulina Wrońska kl. 8a
                       - Wiosna                              - autorka: Anna Gałązka      kl.8c

       

      Utwory te będą oceniane przez jury Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Wszystko jest tematem”.

      Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom w dalszym etapie konkursu  i  trzymamy mocno kciuki.