• DORADZTWO ZAWODOWE

   • W czym może pomóc Ci szkolny doradca zawodowy? 


    Zastanawiasz się nad swoją przyszłością? Czy wybrałeś już dalszą drogę edukacyjną?  Chcesz dobrze zaplanować swoją karierę zawodową?  Przyjdź i poradź się doradcy zawodowego!

    Doradca zawodowy może pomóc Ci: 
    - określić Twoje predyspozycje zawodowe 
    – znaleźć mocne i słabe strony 
    - uświadomić Twoje uzdolnienia i talenty 
    - opracować wspólnie z Tobą Twój Indywidualny Plan Działania
    - uświadomić konieczność ustawicznego kształcenia i pracy nad sobą 
    - pomóc kształtować umiejętność świadomego planowania kariery zawodowej 
    - poznać zawody przyszłości 
     -przygotować dokumenty aplikacyjne 
    - przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 
     -zapoznać z metodami skutecznego poszukiwania pracy 
    Zdobądź motywację do zmian zawodowych w swoim życiu. Wybierz dalszą drogę rozwoju poprzez edukację.


    Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
    1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
    2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
    3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 
    4) koordynowanie działalności informacyjno doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
     6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.