• SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

   •  

    Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności 

    • wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,
    • wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek,
    • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej,
    • promowanie wśród uczniów pozytywnych nawyków tj. ekologiczny styl życia, dbanie o środowisko naturalne oraz działalność charytatywna,
    • organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski,
    • współpraca z Samorządem Szkolnym i SK Caritas; pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

     

    Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

    1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.

    2. Dowodem przynależności ucznia do SKO jest posiadanie osobistego konta w banku uzyskanego po wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na przystąpienie dziecka do programu Szkolnych Kas Oszczędności.

    3. Na konto osobiste SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy:
     a) w banku w obecności rodzica,
     b) przelewem dokonanym przez rodzica z jego konta na konto dziecka.

    4. Uczeń dokonuje wpłaty także w szkole do opiekuna SKO na otrzymaną książeczkę SKO, nie mniej
     jednak niż 5zł i nie więcej niż 50 zł.

    5. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia.

    6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na
     podstawie prowadzonych wpisów wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO
     z napisem DUPLIKAT.

    7. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na Szkolne konto SKO prowadzone przez PKO Bank Polski oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

    8. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki/konta na pisemną prośbę z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).

    9. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO
     co najmniej raz w miesiącu.

    10. Raz w roku (w czerwcu) przyznawany jest tytuł „ Lidera” w oszczędzaniu.
     Liderem zostaje uczeń, który:
     - utrzymał oszczędności przez cały rok szkolny,
     - systematycznie oszczędzał dokonując wpłat na konto SKO.
     „Lider oszczędzania” otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową zakupioną z funduszu własnego SKO
     bądź otrzymaną od banku PKO Bank Polski.

    11. Dyrektor szkoły ma prawo do:
     - kontroli stanu oszczędności na szkolnym koncie SKO,
     - kontroli zleconych transakcji na kontach uczniów.

    12. Corocznie powoływana będzie Rada SKO, składająca się z uczniów tych klas, które oszczędzają
     pieniądze w SKO.

    13. Zebrania Rady SKO odbywać się będą w razie potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
      

    Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności

    1. Kontynuowanie w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach działalności Szkolnej Kasy Oszczędności,  wznowienie współpracy z oddziałem 1 PKO BP w Piotrkowie Trybunalskim,  przygotowanie dokumentacji.

    2. Przyjęcie w poczet członków SKO nowych uczniów szkoły.

    3. Zapoznanie rady pedagogicznej z planem pracy na bieżący rok szkolny.

    4. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja gazetki ściennej na tablicy SKO.

    5. Uaktualnienie zakładki SKO na stronie internetowej szkoły. Prowadzenie bloga SKO.

    6. Organizacja konkursów.

    7. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

    8. Udział w akcjach charytatywnych.

    9. Zbiórka surowców wtórnych - plastikowych nakrętek, puszek aluminiowych (w miarę możliwości).

    10. Współpraca z organizacjami szkolnymi, Samorządem Uczniowskim, szkolnym kołem Caritas.

    11. Prowadzenie dokumentacji SKO.

    12. Systematyczne prowadzenie przez opiekuna SKO książeczek  oszczędnościowych:
     - przyjmowanie wpłat od uczniów i ich potwierdzanie w indywidualnych książeczkach SKO,
     - bieżące prowadzenie indywidualnych kont bankowych.

    13. Różne formy propagujące oszczędzanie :
     - pogadanki, rozprowadzanie materiałów reklamowych, gazetek „BRAWO BANK”, prezentacja gazetek na korytarzu szkolnym,  zamieszczanie zdjęć i osiągnięć na stronie internetowej szkoły

    14. Zakup nagród rzeczowych dla uczniów najlepiej oszczędzających. Wręczenie nagród – czerwiec, koniec roku szkolnego.

    15. Podsumowanie wszystkich konkursów i pracy w SKO w danym roku szkolnym.

    16. Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO w pierwszym i drugim semestrze. Rozliczenie działalności SKO i podsumowanie wyników na Radzie Pedagogicznej.

    17. Wypłata oszczędności pieniężnych z książeczek uczniowskich.

    18. Sporządzenie zestawienia rocznego oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na potrzeby konkursu zorganizowany przez PKO Bank Polski.


    Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności
    Dorota Rawicka, Renata Turniak